Handboek Prettige Plekken: Leer kijken door de bril van de gebuiker met 500+ richtlijnen voor ontwerp en inrichting

Artikel

Oosterweelverbinding moet Antwerpse Ring veiliger maken

In Antwerpen staat een groot infrastructuurproject op stapel, namelijk de Oosterweelverbinding. Dankzij dit project wordt de Antwerpse Ring rond gemaakt waardoor de stad, de haven en de brede regio rond Antwerpen beter bereikbaar worden. Je zal via een nieuwe tunnel de Schelde kunnen kruisen. De Ring wordt ook deels overkapt. En er komen zeven nieuwe ringparken om de levenskwaliteit te verbeteren.

De Antwerpse Ring zit vandaag muurvast door de vele ongevallen en files. In 2010 stonden dagelijks alle voertuigen in Antwerpen samen 10.840 uren in de file. In 2019 steeg dat al tot meer dan 20.000 uren, zo blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. De Ring speelt daar een grote rol in. De Ring kampt met een te hoge verkeersdrukte en een ondermaatse verkeersinfrastructuur zoals te krappe bochten, te steile hellingen en slecht aangesloten op- en afritten. De Oosterweelverbinding, een onderdeel van het Masterplan 2020 van de Vlaamse overheid, moet hier verandering in brengen en zal Antwerpen de komende tien jaar een reuzensprong laten maken op het vlak van levenskwaliteit. Dat plan bevat een heleboel maatregelen die de verkeershinder, de ongevallen en de levenskwaliteit in en om Antwerpen moeten aanpakken. De bouw van de Oosterweelverbinding is intussen begonnen op Linkeroever en moet volgens de huidige planning afgerond zijn tegen 2030. De volledige kostprijs voor de realisatie van de Oosterweelverbinding wordt geraamd op 3,25 miljard euro.

Veiliger  

De Oosterweelverbinding zal in de eerste plaats voor een vlottere doorstroming en spreiding van het verkeer op de Antwerpse Ring zorgen.Het verkeer op en naast de Ring zal niet meer automatisch stil staan. Een aantal gevaarlijke situaties op de Ring wordt weggewerkt door de aanleg van nieuwe op- en afritten, zachtere bochten en hellingen. Het aantal gevaarlijke weefbewegingen op de Ring wordt verminderd, waardoor de kans op ongevallen daalt.De verkeersdruk in de Kennedytunnel en op de zuidelijke Ring wordt verminderd dankzij een extra Scheldekruising (de Scheldetunnel). De gevaarlijke linkse op- en afritten aan de Kennedytunnel op de linkeroever worden vervangen door veilige rechtse aansluitingen. Door de Ring rond te maken wordt de Antwerpse binnenstad van heel wat verkeer ontlast en wordt het noorden van de stad beter bereikbaar. Het sluipverkeer verdwijnt zo grotendeels uit de woonkernen. In het volledige project wordt gebruik gemaakt van een geluidsarm wegdek.Op de linkeroever worden aarden geluidswallen gebruikt om het geluid te dempen en om het verkeer uit het zicht te houden. Waar er minder ruimte is, zal gewerkt worden met geluidsschermen. Op de rechteroever wordt het viaduct van Merksem afgebroken en in een sleuf gelegd. Dit heeft een positieve invloed op de geluidshinder. Bovendien is het bij een sleuf eenvoudiger om geluidswerende wandbekleding toe te voegen of eventueel te overkragen of overkappen.

Overkapping  

Maar ook aan de levenskwaliteit rond de Ring wordt nagedacht. De afgelopen jaren zijn zes ontwerpteams aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid daar zullen verhogen. Dat deden ze samen met heel wat Antwerpenaars, stakeholders en partners, waaronder de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, de haven, de burgerbewegingen, Lantis (de opdrachtgever van de Oosterweelverbinding) en de intendant. Hieruit zijn 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd, goed voor een bedrag van 1.250 miljard euro. Sommige van die Ringprojecten zijn overkappingsprojecten. Andere trachten op korte termijn de leefbaarheid in de Ringzone te verbeteren door bermen of geluidsschermen aan te leggen, wijken met elkaar te verbinden met brede bruggen of in te zetten op duurzame vormen van mobiliteit. Verder komen er ook zeven ‘Ringparken’ en een fietsbrug over de Schelde. Op de linkeroever is er veel aandacht voor de inpassing van de infrastructuur in de groene omgeving. Het Sint-Annabos, het Rot, Middenvijver, Blokkersdijk en het Vlietbos worden met elkaar verbonden via ecoducten, ecotunnels, beekjes en fiets- en wandelpaden. Er komt een slikken- en schorrengebied (12 hectare) en een overstromingsbos (6 hectare). Zo komt er ruimte vrij voor natuur en recreatie.

Modal shift

De stad Antwerpen en Vlaanderen werken momenteel al veel maatregelen uit als alternatief voor de wagen. Tijdens de werken zullen er immers veel extra files ontstaan.  Ze ambiëren een modal shift van 50/50 om de regio leefbaar en bereikbaar te houden. Daarbij wordt ingezet op alle vervoersmogelijkheden, zoals het openbaar vervoer, voetgangers en fietsers, het verkeer over water én het wegverkeer. Door de Oosterweelverbinding worden op de rechteroever circa 6,7 km nieuwe fietspaden aangelegd en circa 8 km fietspaden vernieuwd. Op de linkeroever brengen 9 kilometer nieuwe fietspaden fietsers veilig door Linkeroever en Zwijndrecht en naar de nieuwe Scheldetunnel. Busbedrijf De Lijn zet nieuwe tramlijnen in en de spoorwegmaatschappij NMBS breidt het voorstedelijke treinaanbod uit. Maar ook de weginfrastructuur wordt verbeterd. De stad zet met ‘Slim naar Antwerpen’ actief in op gedragsverandering via gerichte campagnes, duidelijke communicatie, multimodaal routeadvies, de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsoplossingen en tal van samenwerkingen. Het Havenbedrijf Antwerpen werkt actief aan nieuwe oplossingen voor woon-werkverkeer van en naar de haven, zoals de waterbus, de fietsbus en de optimalisatie van collectief vervoer. Ook streven ze naar een modal shift in logistiek transport, door in te zetten op transport via spoor en binnenvaart en op nachttransport.  


Dit artikel is verschenen in ReScape 01/2020. Lees meer van ReScape in onze bibliotheek

 

Deel dit artikel